Vés al contingut (premeu Retorn)

Figures de PDI laboral temporal

Lector/lectora (LEC)

 • El professorat lector és una figura contractual de caràcter temporal que té plena capacitat docent i investigadora.
  Desenvolupa tasques de docència i de recerca en la fase inicial de la seva carrera acadèmica postdoctoral.
  El professorat lector duu a terme la seva activitat a la Universitat amb dedicació a temps complet.

Associat/associada (ATP)

 • El professorat associat és contractat entre especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir llur activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari per a desenvolupar tasques docents a la universitat. Disposa de plena capacitat docent en l'àmbit de la seva competència.
  El professorat associat és una figura contractual de caràcter temporal contractat en règim de dedicació a temps parcial. La jornada laboral del professorat associat serà la que es fixi en el seu contracte, amb una dedicació màxima de 480 hores anuals, que correspon a un màxim de 180 hores de docència presencial, en funció de les característiques de les matèries a impartir, i de 120 hores d'atenció als estudiants. La resta de la jornada es dedicarà a preparar la docència, elaborar material de suport, corregir treballs i participar en tasques de planificació, avaluació i coordinació.

Ajudant (AJ)

 • El personal ajudant té la consideració de personal docent i investigador en formació. La finalitat d'aquesta figura és la de completar la formació en docència i recerca. Els ajudants col·laboren en tasques docents fins a un màxim de 60 hores anuals.
  El personal ajudant duu a terme la seva activitat a la Universitat amb dedicació a temps complet.